TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE ELIXI OIL OY:N HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JA SI­SÄL­TÄ­VÄN KÄYT­TÄ­JÄ­RE­KIS­TE­RIN KÄY­TÖS­TÄ

Laatimispäivämäärä 25.6.2019

1) Re­kis­te­rin­pi­tä­jä
Elixi Oil Oy
Joensuuntie 49
31400 Somero
Puh. 02 777 630
Faksi 02 748 8029

2) Yh­teys­hen­ki­lö re­kis­te­riä kos­ke­vis­sa asiois­sa
Ville Kauppinen
Puh. 0400 324 031
ville.kauppinen@elixioil.fi

3) Re­kis­te­rin ni­mi
Elixi Oil Oy:n käyttäjärekisteri

4) Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus ja oi­keus­pe­rus­te
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä Elixi Oil Oy:n sivustolla kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä lisätietojen tarjoamista varten.

5) Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö
Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat Elixi Oil Oy:n verkkosivuilla lomakkeen täyttäneiden henkilöiden ja/tai verkkokaupasta tilanneiden henkilöiden etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden sähköpostiosoite.

Rekisteriin kerättäviä teknisiä tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si si­vus­ton kä­vi­jä­mää­rät, suo­si­tuim­mat si­vut, kel­lo­nai­ka, mil­tä si­vul­ta kä­vi­jä on siir­ty­nyt pal­ve­luun, käy­te­tyim­mät ha­ku­sa­nat ja se­lai­met se­kä pal­ve­lun käyt­tä­jän maa.

6) Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla ja kolmansien osapuolien kautta.

Eväs­teet
Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Tarkoituksena ei ole kerätä arkaluontoista informaatiota käyttäjien toiminnan seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa käyttäjien yksityisyyttä tai tietoturvaa. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeiden käyttämisen.

Kol­man­nen osa­puo­len pal­ve­lut
Käytämme kävijätilastointiin kolmannen osapuolen, Google Inc:n, Google Analytics -palvelua. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analyticsin luomaan raportointiin, jossa käytetään näiden ohjelmien evästeitä ja JavaScript-koodia.

Lisätietoja Google Analytics -palvelusta: https://policies.google.com/privacy

Elixi Oil Oy:n sivustolla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Elixi Oil Oy:n hallinnassa, eikä Elixi Oil Oy:lla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivulla saattaa olla myös käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Elixi Oil Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

7) Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set
Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että siihen on käyttäjän suostumus.

Sivuston välityksellä annettuja tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

  • sivustomme ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille
  • yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt
  • viranomaisille lain vaatimissa tapauksissa.

Käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään Spotmore-palvelua. Palveluun siirretään käyttäjistä sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä.

Lisätietoja Spotmoren tietoturvasta on täällä.

8) Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ul­ko­puo­lel­le
Käytämme suoramarkkinointiin ja viestintään Spotmore-palvelua. Tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n tai ETA-alueen ul­ko­puo­lel­le.

9) Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­riaat­teet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Elixi Oil Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Ra­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­töoi­keu­den Elixi Oil Oy:n työn­te­ki­jöi­hin, so­pi­mus­kump­pa­nei­him­me ja mui­hin edus­ta­jiim­me, jot­ka tar­vit­se­vat näi­tä tie­to­ja kä­si­tel­läk­seen nii­tä puo­les­tam­me. Näi­tä hen­ki­löi­tä si­too sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

10) Tar­kas­tu­soi­keus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriimme tallennetut omat tietonsa. Tarkastuspyynnön voi lähettää osoitteeseen ville.kauppinen@elixioil.fi.

11) Oi­keus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta
Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon oikaisua tai kaikkien käyttäjää koskevien tietojen poistoa (oikeus tulla unohdetuksi). Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen oikaisu- tai poistopyynnön voi lähettää osoitteeseen ville.kauppinen@elixioil.fi.

12) Tietojen säilyttäminen
Elixi Oil Oy:n verkkokauppatilausten tiedot säilytetään Suomen kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta. Muuta kautta, kuten yhteydenottolomakkeen kautta, kertyneet henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on edellä kohdassa 4 mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tarpeen.

13) Muut hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät oi­keu­det
Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä hän­tä it­seään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia se­kä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta var­ten. Pyyn­nön suo­ra­mark­ki­noin­nin kiel­toon voit lä­het­tää osoit­tee­seen ville.kauppinen@elixioil.fi.

14) Muu­tok­set tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen
Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.